កម្មវិធីទិញ១ ថែម១ ពី OXY
ហ្វូមលាងមុខសម្រាប់បុរស OXY មាន កម្មវិធីពិសេស ផ្តល់ជូនដល់ អតិ

ការសម្ភោធជាផ្លូវការ ផលិតផល ថែរក្សាស្បែកមុខសម្រាប់បុរស ដំបូងគេ ដែលមានឈ្មោះថា OXY នៅផ្សារ ទំនើប ស៊ីធីម៉ល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ធ្នូ ២០១៣ ក្រុមហ៊ុន Rohto-Mentholatum (

កម្មវិធីទិញ១ ថែម១ នៅរតនាផ្លាហ្សា
កម្មវិធីនេះ បានធ្វើឡើងនៅ បញ្ជរលក់ ផលិតផល របស់ក្រុមហ៊ុន Rohto

 

Welcome To Rohto-Mentholatum (Cambodia) CO., LTD.!!! Products From Japan...


With Vitamin B5, B6, amino acids, anti-inflammatory and antihistamine, New V.Rohto have ameliorating effects eyestrain, conjunctival hyperemia, eye pruritus, help room prevention of eye
LipIce with SPF 15 sunscreen index environmental protection against the harmful effects of the sun. Use regular LipIce will always keep lips soft, fresh, natural and avoid premature aging.
Oil Control Cream Cleanser acnes wash with ultra-fine particles washed dirt, remove excess oil and dead skin cells, pores se, prevent the formation of acne, bring your skin smooth
The oil, eucalyptus oil combined with l-Methyl Salicylate & Menthol causes rapid heating is the rub, dilating the peripheral blood vessels, increase blood circulation to help drugs penetrate

To better service to our customer, Rohto-Methalum Cambodia has put up showrooms within several locations through our the country. First of all, we start from the capital city Phnom Penh which you will find our main spots at these location:
Rohto Showrooms Ratana Plaza Showroom
Store #242, Near the escalator


www.rohto.co.jp
www.oxy.com.kh
www.sunplay.com.kh

Copyright 2013 by Rohto-Mentholatum (Cambodia) CO., LTD.

Sitemap  | Total Visitors: 2238